Privacyverklaring – Wet AVG

LPB Advies, gevestigd aan Bagijnhof 3, 2694 BG ‘s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Bagijnhof 3
2694 BG ‘s-Gravenzande
Tel: 0174-415868
www.lpbadvies.nl

Edwin de Lijster is de Functionaris Gegevensbescherming van LPB Advies.
Hij is te bereiken via edwin@lpbadvies.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LPB Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

 

LPB Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lpbadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LPB Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– LPB Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

LPB Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LPB Advies) tussen zit.

 

LPB Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Afas Software B.V. gevestigd te Leusden aan de Philipsstraat 9 (3833 LC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30146821
– Exact Software Nederland B.V. gevestigd te Delft aan de Molengraaffsingel 33 (2629 LD), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27223120
– Reed Business B.V. gevestigd te Amsterdam aan de Radarweg 29 (1043 NX), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30146821
– Infine Software B.V. gevestigd te Veenendaal aan de Brouwersgracht 156 (3901 TM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52595617
– SnelStart Software gevestigd te Oosterend aan de Harkebuurt 3 (1794 HM), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37054131

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LPB Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van persoonsgegevens. Wij bewaren gegevens langer indien dit voor een behoorlijke uitoefening van onze dienstverlening noodzakelijk is. Indien de wet een maximum bewaartermijn voorschrijft dan zullen de persoonsgegevens na afloop van deze termijn worden verwijderd.

Indien u nadere vragen heeft over de bewaartermijn van specifieke gegevens kunt u een email sturen naar info@lpbadvies.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LPB Advies deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LPB Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LPB Advies jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LPB Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LPB Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lpbadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LPB Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LPB Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lpbadvies.nl