Vanaf 1 januari 2017 verandert er iets voor u als werkgever, wanneer u – in overleg met de werknemer – kosten inhoudt op diens (minimum)loon. Vanaf 1 januari 2017 mogen op het minimumloon slechts enkele bedragen worden verrekend en dan nog alleen met een schriftelijke machtiging van de werknemer. Dit is het gevolg van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

De uitzonderingen op dit inhoudingsverbod zijn:

  • de huisvestingskosten, maar alleen wanneer de werknemer schriftelijke toestemming daarvoor heeft verleend én de huisvestigingskosten niet meer bedragen dan 25% van het minimumloon.
  • de zorgverzekeringskosten, ook hier geldt dat er een schriftelijke toestemming moet zijn afgegeven door de werknemer. Bovendien moet de werknemer aan de werkgever een kopie van de zorgverzekeringspolis overleggen.
  • Verdient een werknemer meer dan het voor hem toepasselijke minimumloon? Dan gelden deze beperkingen niet.
  • Indien een werknemer een arbeidsbeperking heeft, is het naast de hiervoor genoemde inhoudingen ook mogelijkheden om nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting in te houden. De werknemer moet hiervoor een schriftelijke volmacht verlenen aan de werkgever.
  • Andere posten mogen niet op het minimumloon worden ingehouden.

Wilt u weten wat voor u de precieze gevolgen van deze wetswijziging is? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij De Lijster Administraties!